Notulen BALV 2017

Onderwerp : Buitengewone Algemene Ledenvergadering
Vergaderdatum en -tijd : 14 feb 2017, 19:00-19:30 uur
Locatie : Clubgebouw KC Zwolle
Notulist : Bert Aarssen

 

Aanwezig bestuur:  
Voorzitter : Richard Wisman
Secretaris a.i. : Bert Aarssen
Penningmeester a.i. : Carla Steen
Bestuurslid Cursussen : Josje Breukelaar
Bestuurslid Website : Peter Luttikhuis
Niet aanwezig bestuur:    
Bestuurslid Redactie : Ria Suos  
Secretaris : Mevr. A.M. Lindeijer  
Penningmeester : Mevr. K. Zwaansdijk  

1. Opening
De voorzitter opent de BALV en heet iedereen welkom.

2. Mededelingen
a. De voorzitter licht toe dat mevr. K Zwaansdijk vanwege omstandigheden haar werkzaamheden als penningmeester van KC Zwolle eo niet meer kan uitvoeren en derhalve haar functie heeft neergelegd;
b. Tevens licht de voorzitter toe dat er, door omstandigheden, een nieuwe secretaris uit de leden gekozen dient te worden.

3. Ingekomen/uitgaande stukken
a. De voorzitter leest de mail voor van mevr. A.M. Lindeijer, die zij stuurde aan het bestuur van KC Zwolle en de Juridische Afdeling van de Raad van Beheer, als reactie op de uitnodiging voor de BALV van 14 februari 2017;
b. De voorzitter leest zijn antwoord aan mevr. A.M. Lindeijer voor;
c. Beide brieven liggen ter inzage bij het bestuur;
d. Na een korte toelichting van beide brieven en de omstandigheden geeft de voorzitter de aanwezige leden gelegenheid tot het stellen van vragen:
Mevr. S. Hempenius geeft aan de gang van zaken binnen het bestuur van de KC te betreuren. Het heeft in haar beleving "uit het niets" plaatsgevonden. De voorzitter zou e.e.a. via een brief uitleggen/toelichten, echter, deze is nooit gekomen. De voorzitter verontschuldigt zich hiervoor, maar geeft aan dat dit destijds binnen het bestuur is besproken en dat er besloten is om geen brief te sturen. De voorzitter geeft aan dat, door gebeurtenissen waar niet verder op wordt ingegaan, het vertrouwen niet meer aanwezig is met betrekking tot de secretaris. In de komende periode (aanpassen terrein KC) is vertrouwen binnen het bestuur noodzakelijk.

4. Toestemming ontheffing
a. De voorzitter vraagt de aanwezige leden om toestemming om de zittende secretaris mevr. A.M. Lindeijer te ontheffen uit haar functie.
b. Er wordt per acclamatie besloten om in te stemmen met het voorstel van de voorzitter.

5. Verkiezing
a. De voorzitter stelt de aanwezige leden voor om mevr. C. Steen en dhr. B. Aarssen te benoemen als respectievelijk penningmeester en secretaris van KC Zwolle eo.
b. Op de vraag of iemand van de aanwezigen tegen de twee benoemingen is, wordt niet geantwoord. Derhalve is het voorstel per acclamatie aangenomen.

6. Rondvraag
Geen

7. Afsluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

 

Presentielijst Buitengewone Algemene Ledenvergadering:

 1. Dick Greve
 2. Marianne Langeveld
 3. Irene Hoetjes
 4. Bettie Oud Ammerveld
 5. Klaas Visser
 6. Corrian Visser
 7. Peter Mul
 8. Erwin Siebers
 9. Roel van Veen - Keur
 10. Sjoeke Hempenius
 11. Irma Posthumus
 12. Johan de Lange
 13. Nellie Wisman
 14. Roxanne Kort
 15. Marjolijn Harders-Luttikhuis
 16. Marja Vink
 17. Carla Steen
 18. Ingrid Bonema
 19. Rinus Breukelaar
 20. Josje Breukelaar
 21. Peter Luttikhuis
 22. Richard Wisman
 23. Bert Aarssen

Is uw hond (of het baasje) toe aan professionele begeleiding in gehoorzaamheid of behendigheid?

Informeer naar onze cursussen en word lid!