Notulen ALV 2014

Algemene Ledenvergadering
Datum: 28 april 2014
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Clubgebouw KC Zwolle, Antonie Fokkerweg 9, Zwolle

Agenda:

1. Opening
De heer Wisman opent de vergadering.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
• Melding van verhindering zijn ontvangen van mevrouw R. van Veen-Keur, Irene Hoetjes, Marieke Slagter, Corrian Visscher en A. Hilberts
• Het spoor gaat in 2016/17 verdubbeld worden. Het wordt aan deze kant gelegd. Wij zijn in contact met de gemeente en ProRail en we hebben alle groot onderhoud even stopgezet. Als wij meer weten informeren wij per Sprietpraat.

3. Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 22 april 2013
• De notulen zijn vastgesteld.

4. Jaarverslag secretaris 2013
• Dit wordt voorgelezen.
• Het jaarverslag van de cursussen uit Zwolle en Meppel wordt voorgelezen.
• Het jaarverslag van de evenementen wordt voorgelezen

5. Financieel jaarverslag 2013
• Mirjam Dijks en Dhr. Burema hebben de financiën bekeken en Dhr. Burema heeft een aantal tips gegeven die zullen worden opgevolgd, met dank.
• De heer Koers heeft een aantal vragen die tot tevredenheid beantwoord worden, de rest van de vragen zullen telefonisch worden gesteld

6. Verslag kascommissie
• De heer Burema prijst de geweldige penningmeester, er worden meteen stukken aangeleverd op vragen en er wordt actief op het geld gelet.
• Dhr. Burema vraagt het bestuur de penningmeester te steunen door het mede-ondertekenen van grote uitgaven.
• Dhr. Burema vraagt de penningmeester en daarmee het bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat akkoord.

7. Vaststelling begroting 2014
• We gaan de leden voorstellen het clubblad digitaal te ontvangen. Het staat al op de site, voor iedereen te lezen. Dit is een stuk goedkoper dan iedereen een gedrukt blad. De heer Koers maakt de opmerking dat er leden zijn die niet op cursus zitten alleen contact hebben via het clubblad.
• De mogelijkheid blijft voor de leden die dat wensen het blad gedrukt te ontvangen.
• De heer Burema geeft de overweging het Kerstnummer te blijven drukken. Dit neemt het bestuur mee! De mensen van nu lezen niet meer, maar shoppen. Het is goed om te experimenteren.
• Het clubblad op de site zetten en van elk interessant artikel een stukje, verder lezen is dan voor leden. Of de inhoudsopgave…
• De begroting wordt akkoord bevonden.

8. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar is Josje Breukelaar
Aftredend en herkiesbaar is Anne Marijke Lindeijer.
Eventuele tegenkandidaten dienen ten minste een week voor de datum van de vergadering bij het bestuur te worden ingediend door 10 of meer leden.
• Josje en Anne Marijke worden bij acclamatie herkozen.

9. Benoeming kascommissie
• Pieter Burema wil het nog een jaar doen met mevrouw Petra Meijerhof-Jager. Mevr. Dijks is reserve.

10. Rondvraag
• Dhr. Greve overhandigt de voorzitter een boek voor cursussen die gegeven gaan worden in het Kynologisch Centrum. Als er verplichte cursussen komen voor pups moet de gemeente bij de KCZwolle zijn. Het boek wordt dan ook aan de gemeente gegeven.
• Statuten geven de mogelijkheid om via clubblad en via post de uitnodiging voor de vergadering te sturen. De rechter heeft besloten dat ook mail rechtsgeldig is.
• De uitnodiging zou ook opgestuurd kunnen worden, adviezen worden meegenomen.
• De heer Koers maakt zich zorgen over Prorail en snapt er niets van. Destijds is 7 maanden gewacht om Prorail de kans te geven een beslissing te nemen.
• Dhr. Burema heeft er alle vertrouwen in dat de gemeente dat met het bestuur oplost. Ook het netwerk van de Marslanden werkt positief voor ons.
• De heer Ferwerda vraagt of er dit jaar nog een GG examen is. In Hoogeveen houden ze hem wel en wordt het alsmaar uitgesteld. Er waren maar 4 deelnemers. Zwolle heeft geen deelnemers voor een examen, Assen en de wijde omgeving heeft ook geen deelnemers.
• De voorzitter denkt dat het een aflopende zaak is, in het rayon is het ook aangekaart. Mensen op dit moment willen meer actie. Canicross is op dit moment de grootste groep.
• De ereleden krijgen van de voorzitter tot slot een oorkonde, waarna de vergadering wordt gesloten.

11. Sluiting

 

Is uw hond (of het baasje) toe aan professionele begeleiding in gehoorzaamheid of behendigheid?

Informeer naar onze cursussen en word lid!