Notulen ALV 2013

Algemene Ledenvergadering 20 mei 2013

Opening
• De voorzitter, de heer J.A. Koers heet eenieder van harte welkom.
“Dit is een bijzondere dag, 2e Pinksterdag, maar het kon niet anders wegens drukke agenda´s op maandag en cursussen op andere avonden. Vanavond neem ik afscheid, sinds 2000 hanteer ik de voorzittershamer dit heb ik met veel plezier gedaan.

In het Engelse Werk hadden de instructeurs geen contact met elkaar, maar het bestuur was heel hecht. Er is toen een clubmatch georganiseerd als voorloper van de IJsselshow.

De KC was een leuke club, maar de IJsselshow was mijn hart. Van een club van 450 leden hebben we nu een club van ruim 700. Met een gerust hart geef ik nu de hamer aan iemand die een echte verenigingsman is. Mijn vraag is om de agenda te wijzigen en nu de bestuursverkiezing te doen.”
• De vergadering gaat akkoord.

Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is Jan Anton Koers
Aftredend en niet herkiesbaar is Cécile Tulleken.
Het bestuur stelt voor de vice-voorzitter, de heer R. Wisman, als voorzitter te benoemen.
• De nieuwe voorzitter wordt bij acclamatie verkozen.
• Richard Wisman dankt de voorzitter voor de afgelopen jaren. Hij memoreert de uren die de voorzitter aan de kynologie heeft gegeven de afgelopen jarenen zijn verdiensten voor de vereniging. Hoe het terrein en het gebouw is gerealiseerd. Hoe er gespaard is de afgelopen jaren.
• Richard Wisman stelt de vergadering voor de heer Koers te benoemen als erelid van de KC Zwolle en Meppel. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Ingekomen stukken en mededelingen
• Afmeldingen: Douwe en Roswitha Baars, Irma Posthumus, Sjoeke en Johan de Lange en Joop Suos.

Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 21 april 2012
• Helaas ontbreken de notulen omdat de USB-stick kapot is gegaan. Eenieder die nog dingen weet van vorig jaar mag zich melden na de vergadering.

Jaarverslag secretaris 2012
• Wordt voorgelezen.

Financieel jaarverslag 2012
• Over het jaar 2012 was er een positief resultaat van 10.000 euro.
• Lag ter inzage voor de vergadering.
• Er zijn geen vragen over.

Verslag kascommissie
• Er is een getekende verklaring van Sjoeke Hempenius en Irma Posthumus dat zij de administratie goed bevonden hebben.
De leden verlenen het bestuur décharge op voorstel van Dhr. Burema. Deze zin stond niet in de verklaring.

Vaststelling begroting 2013
• De huisvestingskosten worden 500 euro per maand hoger in verband met kosten voor gas, elektra en onderhoud van het gebouw.
• De vergadering stemt in met de begroting.
• De heer Koers complimenteert de penningmeester met het vele werk dat zij verzet

Benoeming kascommissie
• Mirjam Dijks en Marie José InderMauer en de heer Burema als reservelid

Rondvraag
• Mevr. Dijks vraagt of er veel mensen zijn die gebruik maken van de gratis koffie en thee
De voorzitter vertelt dat er veel gebruik gemaakt wordt. De koffie en thee gratis is een stimulans om mensen binnen te krijgen.

Sluiting
• De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid.

Is uw hond (of het baasje) toe aan professionele begeleiding in gehoorzaamheid of behendigheid?

Informeer naar onze cursussen en word lid!