Huisregels

Algemene voorwaarden en huisregels KC Zwolle e.o.: zo houden we het leuk samen!

Meedoen:

Om mee te kunnen doen aan de cursussen Gehoorzaamheid en/of Sport is een lidmaatschap van KC Zwolle e.o. verplicht.
Kosten van het lidmaatschap zijn € 25 per jaar voor een algemeen lid, en eenmalig € 5 inschrijfkosten; kosten van een gezinslidmaatschap zijn € 12,50 per jaar.
Word je lid na 1 juli, dan betaal je € 12,50 voor de rest van het jaar, en eenmalig € 5 inschrijfkosten; een gezinslid betaalt dan € 6,25. Daarnaast betaal je ook al voor het volgende jaar de contributie.
Je bent pas lid als de betaling van het lidmaatschapsgeld succesvol is afgerond.
Als mensen uit een gezin (ingeschreven op hetzelfde adres) met meerdere honden trainen moet 1 persoon algemeen lid zijn, de anderen kunnen gezinslid worden.
Je bent pas deelnemer aan een cursus als de betaling van het cursusgeld succesvol is afgerond.
Door in te schrijven voor een cursus geef je aan dat je de algemene voorwaarden en huisregels van KC Zwolle e.o. hebt gelezen en geaccepteerd.
De hond moet de volledige basisentingen hebben gehad.
Honden afkomstig uit het buitenland moeten ook tegen rabiës zijn geënt.
Een titerbepaling is ook toegestaan, als deze in het dierenpaspoort is aangetekend door een dierenarts.
Bij de 1e les van een cursus moet het entingsboekje/dierenpaspoort worden meegenomen.
Een geleider moet minstens 13 jaar oud zijn.
KC Zwolle e.o. adviseert iedere cursist een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, waarbij de hond is inbegrepen.
Let op: meestal is slechts 1 hond standaard meeverzekerd. Bij meerdere honden moet een aanvullende verzekering/clausule worden afgesloten.
Deelname aan een cursus is op eigen risico.

Wanneer niet meedoen:

Honden die hoesten, braken en/of diarree hebben zijn niet welkom op het terrein van KC Zwolle e.o., omdat ze besmettingsgevaar kunnen vormen voor de andere honden.
Als je hond loops is, kan de instructeur in overleg bepalen dat je hond tijdelijk niet meedoet met de lessen. Je bent zelf dan uiteraard wel welkom, om zo geen lesstof te hoeven missen. Het cursusgeld voor door de hond en/of jou gemiste lessen wordt niet terugbetaald.
Wie de hond schopt, slaat of anderszins ruw of ongepast optreedt tegen de hond of tegen medecursisten, instructeurs of andere aanwezigen is niet langer welkom op het terrein van KC Zwolle e.o.
In dat geval beslist het bestuur van KC Zwolle e.o. over verdere maatregelen.
Lidmaatschapsgeld en cursusgeld worden in dit geval nooit terugbetaald.

Aan- & afwezigheid:

Je meldt je op tijd af bij de instructeur wanneer je niet aanwezig kunt zijn tijdens de les. Deze gemiste les kan niet in een andere lesgroep worden ingehaald, omdat dit die bestaande groep verstoort.
Als je 3 keer zonder bericht afwezig bent, mag je niet meer meedoen met het examen.
Als een geplande les niet door kan gaan omdat de instructeur verhinderd is, zorgt hij/zij voor een vervangende instructeur. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de les op een later tijdstip ingehaald.
Als je besluit voortijdig met de cursusdeelname te stoppen, meld je dit aan de instructeur en de cursuscoördinator.
Er wordt geen cursusgeld terugbetaald.

Groepsindeling:

Wanneer de wisselwerking in een groep niet optimaal is, of een hond niet goed tot zijn/haar recht komt in een groep, zal de instructeur samen met de cursist en de cursuscoördinator zoeken naar een passende oplossing.
Per instructeur zijn er in een cursusgroep minimaal 5 en maximaal 8 honden.
In uitzonderlijke gevallen kan besloten worden tot minder of meer deelnemende honden.

Samenwerken:

Kom ruim op tijd voor aanvang van de les.
Doe je mee met een cursus Sport, kom dan 15 minuten voor aanvang van de les om te helpen opbouwen; na de les help je ook bij het afbouwen en opruimen.
De auto kan worden geparkeerd op de grasstroken naast de trainingsvelden, of direct na/bij de ingang van het terrein.
De parkeerplekken bij het clubgebouw zijn uitsluitend bedoeld voor het bestuur en medewerkers van KC Zwolle e.o. en voor bezitters van een invalidenparkeerkaart.
De fiets of scooter kan worden geparkeerd in of bij de fietsenrekken naast het clubgebouw.
Parkeren gebeurt op eigen risico.
Op het terrein van KC Zwolle e.o. geldt een maximale snelheid van 15 km/uur.
Zorg dat de hond voor de les is uitgelaten. Neem voldoende poepzakjes mee en ruim hondenpoep of braaksel ALTIJD op. De zakjes kunnen in de afvalbakken op het terrein worden gedaan.
De hond is ALTIJD en OVERAL aangelijnd, tenzij de instructeur toestemming geeft de hond van de riem te laten (tijdens oefeningen).
De hond draagt tijdens de les een normale halsband met een (vaste) riem van ca. 1,5 meter (geen flexlijn), tenzij in overleg met de instructeur anders wordt afgesproken.
Zorg altijd voor voldoende afstand tussen de honden.
Honden mogen niet met elkaar spelen op het trainingsveld (behalve pups).
Als eigenaren hun honden voor of na de les toch laten spelen, is dit op eigen risico.
KC Zwolle e.o. en/of de voor haar optredende personen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook toegebracht door een cursist of zijn/haar hond aan anderen voor, tijdens of na de cursus of andere activiteiten georganiseerd door KC Zwolle e.o.
Per hond neemt 1 persoon actief deel aan de lessen.
De trainingsvelden zijn alleen toegankelijk voor cursisten die met hun hond deelnemen aan de les.
Belangstellenden zijn van harte welkom, maar mogen niet op het trainingsveld.
Ook mogen zij zich niet actief met de les, honden en/of cursisten bezighouden.
Kinderen moeten ALTIJD onder toezicht van een volwassene (niet-cursist) staan.

Annulering:

Als een cursus om welke reden dan ook volledig wordt geannuleerd door KC Zwolle e.o., bestaat geen enkel recht op schadevergoeding voor de cursist. Het betaalde cursusgeld wordt volledig terugbetaald door KC Zwolle e.o.
Als je zelf je deelname aan een cursus annuleert, gelden de volgende bepalingen voor teruggaaf van het cursusgeld:
a. bij annulering meer dan 2 weken voor aanvang van de cursus: 100% teruggaaf;
b. bij annulering tussen 2 en 1 week voor aanvang van de cursus: 50% teruggaaf;
c. bij annulering vanaf 1 week voor aanvang van de cursus of later: geen teruggaaf.
Het bestuur van KC Zwolle e.o. kan in voorkomende gevallen besluiten af te wijken van bovenstaande bepalingen.
Bij teruggaaf van cursusgeld door jouw annulering brengt KC Zwolle e.o. € 5 administratiekosten in rekening.
Als door overmacht van jou niet kan worden meegedaan aan een cursus, neem dan contact op met de cursuscoördinator. Het bestuur van KC Zwolle e.o. zal per geval beoordelen of (een deel van) het cursusgeld wordt teruggegeven.
Er is sprake van overmacht bij abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die zich voordoen onafhankelijk van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan langdurige ziekte (meer dan 4 weken) of overlijden van de cursist of de hond.
Gemiste lessen door vakantie of ziekte (tot 4 weken) van jou of de hond geven geen recht op teruggaaf van cursusgeld.

Andere afspraken:

Honden zijn toegestaan in het clubgebouw, maar nooit achter de bar of in de keuken.
Alleen vrijwilligers die bar- en/of keukendienst hebben, hebben toegang tot de bar en/of de keuken.
Het is niet toegestaan met glas of aardewerk de kantine te verlaten.
Je ruimt je kopje, beker en eventueel afval altijd op, zodat kantine, terras en de velden veilig blijven voor onze honden.
Wijzigingen in persoonlijke gegevens moeten zo snel mogelijk worden doorgegeven aan de ledenadministratie.
De lessen gaan altijd door, ook bij regenachtig weer. Alleen bij extreem slecht weer of bij zeer slechte toestand van het veld kan het voorkomen dat een les niet doorgaat. Kijk bij twijfel op de website.
Bespreek klachten of kritiek over de lessen, de instructeur of andere zaken eerst met de instructeur. Mocht je dit niet willen, dan kun je ook altijd contact opnemen met de coördinator Gehoorzaamheid of de coördinator Sport, of met de cursuscoördinator. Hun contactgegevens staan op de website.

Opzegging lidmaatschap:

Als je geen lid meer wilt zijn van KC Zwolle & Meppel, stuur dan uiterlijk 4 weken voor het einde van het kalenderjaar je schriftelijke opzegging per brief, per mail of via het contactformulier op de website van KC Zwolle e.o. naar de ledenadministratie. Je bent dan met ingang van het komende kalenderjaar geen lid meer van onze vereniging. Je ontvangt geen teruggaaf van lidmaatschapsgeld over het lopende jaar.

Zwolle, juli 2017

Is uw hond (of het baasje) toe aan professionele begeleiding in gehoorzaamheid of behendigheid?

Informeer naar onze cursussen en word lid!